Dokumenty


Projekt č. 6 - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Projekt Vnitřní integrace krajského úřadu Kraje Vysočina řeší problematiku zdokonalení vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování agend a zajištění vazeb vůči Informačnímu systému základních registrů (ISZR) a Portálu veřejné správy (PVS).

Cíle projektu:

 1. Analyzovat stav současného systému řízení úřadu
 2. Integrovat všechny existující SW komponenty do technologického centra
 3. Provést upgrade stávajících softwarových komponent nebo nákup chybějících komponent
 4. Připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry
 5. Integrace SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci.
 6. Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem
 7. Zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení

 


Projekt č. 5 - Digitální mapa veřejné správy
Projekt DMVS bude realizován krajem Vysočina v rozsahu Účelová katastrální mapa a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů.
Projekt DMVS bude lokalizován v Technologickém centru kraje Vysočina. Bude věcně rozdělen na 2 samostatné subprojekty:
 1. Účelová katastrální mapa - vytvoření mapového díla
 2. Geoportál DMVS, který obsahuje realizaci nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a koncepčně řeší zpřístupnění geograficky lokalizovaných dat kraje Vysočina cílovým skupinám uživatelů.

Cílem projektu DMVS je zajistit garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území kraje Vysočina, dostupnost dat pro veřejnost, propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu, včetně optimalizace veřejné správy.
Cílem projektu Účelová katastrální mapa (ÚKM) kraje je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii ve správě KÚ.
Cílem projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) je vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území včetně vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat dle směrnice INSPIRE.


Projekt č. 3 - Datové sklady a nástroje Business Intelligence
Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina je zaměřen na upgrade stávajícího řešení datového skladu kraje, pořízení nových datových tržišť, pořízení nástrojů analýzy nestrukturovaných dat a výrazné rozšíření a zkvalitnění analytické, statistické a prezentční práce s daty, tj. vytvoření komplexního manažerského informačního systému. Bude implementována modernější architektura z hlediska použitých softwarových platforem s důrazem na jednotný informační portál a budou implementovány nové funkčnosti i datové zdroje z oblasti strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Základním cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence (datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) v kraji Vysočina zajistit:

 


Projekt č. 4 - Digitalizace a ukládání dat
V agendách veřejné správy, a to na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy, vzniká již několik let velké množství elektronických dokumentů a dat nejrůznějších typů uchovávaných na nejrůznějších typech nosičů.´

Některé z nich mají historický význam a potřebují zvláštní péči, aby se dochovaly jako svědectví minulosti. Bohužel řada z nich se již nedochová z důvodu nedostatečné péče původce plynoucí i z nejasných pravidel pro jejich dlouhodobé uchovávání. A tak řada těchto vzácných dokumentů, elektronických záznamů a dat mizí zbytečně v propasti digitálního temna.

V současnosti se díky legislativě elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Je nutné podpořit celý životní cyklus elektronických dokumentů a dat včetně zajištění ukládání.

Kromě digitálních dokumentů je nutné bezpečně po neomezenou dobu zajistit také digitalizované dokumenty, vytvářené jednak pro umožnění snadnějšího přístupu badatelů k nim, ale také jako náhrady ohrožených nebo zanikajících fyzických podkladů. Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Základní HW komponenty vytváří projekt Technologická centra kraje.

Cíle projektu:

Vytvořit a udržovat zejména SW nástroje digitalizace a ukládání dat a dokumentů na území kraje jako službu KrÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou informační službu.

Cílové skupiny: Krajský úřad, organizace kraje, města a obce, jejich organizace, veřejnost.
Předpokládané výstupy: Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajské digitální úložiště, digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.
Očekávané přínosy: Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv. Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů. Ochrana kulturního dědictví.


Dokumenty

Popis služeb sítě ROWANET


Monitorovací zpráva za rok 2007

Monitorovací zpráva za rok 2008

Monitorovací zpráva za rok 2009

Monitorovací zpráva za rok 2010

Závěrečná zpráva

Podrobnější informace o projektu

Pokladové materiály pro zastupitelstvo ZK-03-2004-06,ZK-03-2004-06pr1, ZK-03-2004-06pr2

Soulad s rozvojovou strategií

Systémový projekt (PDF, 2,5MB)

Mapa etap výstavby sítě

Logo projektu


Projekt ROWANet

Popis projektu

 

Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje) je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina. Tato síť je budována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků Evropské unie (40%), krajského (50%) a státního rozpočtu (10%).

Základním cílem tohoto projektu je výrazný rozvoj telekomunikační infrastruktury a trhu v regionu spočívající ve zvýšení nabídky páteřních a propojovacích služeb a větší konkurence poskytovatelů s přímými přínosy pro konečného zákazníka. Sekundárním cílem projektu je poskytování broadbandových služeb veřejnému a neziskovému sektoru při snaze o minimalizaci vlivu na volnou hospodářskou soutěž.

Kromě veřejného narrowband internetu neposkytuje síť ROWANet v současné době přímé telekomunikační služby občanům kraje a firmám. Tato síť není z principu konkurenční vůči komerčním poskytovatelům služeb.

 

Síť ROWANet je spravována pracovníku odboru informatiky ve spolupráci se smluvními partnery.

Hlavní cíle projektu

 

 • Vytvoření neziskové páteřní telekomunikační sítě vlastněné samosprávou založené na optických technologiích
 • Nepřímá podpora tržní nabídky (kraj vlastní několik optických vláken v trase, zbytek typicky komerční subjekty).
 • Podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě)
 • Podpora vědecko-výzkumných projektůZpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech